Dorobek naukowy

MARIUSZ MIĄSKO: Doktor nauk prawnych. Autor pracy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna” (promotor: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego). Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

 

Autor:

  • glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń.
  • Więcej na temat glosy pod adresem: https://jazdaprawna.pl/glosa-na-temat-uchwaly-siedmiu-sedziow-z-12-czerwca-2014-r-opublikowana/,
  • glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15, wydawnictwa Wolters Kluwer,
  • podręcznika (w przygotowaniu do wydania): „Czas pracy pracowników mobilnych. Rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy Rozporządzenia 561/2006 WE”, w którym na sześciuset stronach szczegółowo przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć instytucje występujące w rozporządzeniu 561/2006 WE i umowie AETR na gruncie polskiego Kodeksu Pracy oraz polskiej Ustawy o czasie pracy kierowców.
  • Publikacja w czasopiśmie „Roczniki Administracji i Prawa”:

Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach UE”.

Z treścią publikacji można zapoznać się pod adresem: http://kancelariaprawnaviggen.pl/propozycja-nowelizacji-definicji-legalnej-podrozy-sluzbowej-w-kontekscie-uregulowan-w-wybranych-krajach-ue/

GALERIA ZDJĘĆ Z LAUDACJI UJ: