O mnie słów kilka…

REALIZUJĘ „MISSION IMPOSSIBLE”

DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW, INSTYTUCJI

RÓŻNYCH BRANŻ

Między innymi: prawnik, naukowiec, przedsiębiorca, wykładowca, agent ochrony, dziennikarz, wynalazca…

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Autor pracy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego). Wymiernym sutkiem zaprezentowania wyników dysertacji w Sądzie Najwyższym, była zmiana utrwalonego blisko 20-sto letniego orzecznictwa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w przedmiotowym zakresie

Laureat nagród: „Lider Usług Prawnych 2023” oraz „Orły Prawa” w roku 2022 a także „Innowacyjny Produkt Prawny” w roku 2013 (w ramach Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.) oraz laureat IBM SmartCamp w 2013 r. 

Odznaczony (podwójnie): Krzyżem Kawalerskim „Orderu Świętego Stanisława” oraz Krzyżem Oficerskim „Orderu Świętego Stanisława” Komandorii Gnieźnieńskiej – za działalność społeczną 

       

Autor propozycji nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie definicji legalnej  podróży służbowej: „PROPOZYCJA NOWELIZACJI DEFINICJI LEGALNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ W KONTEKŚCIE UREGULOWAŃ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ” (Roczniki Administracji i Prawa nr XVII [zeszyt specjalny], s. 459-483 Oryginalny artykuł naukowy Data wpływu/Received: 31.03.2017; Data recenzji/Accepted: 25.04.2017; Data publikacji/Published: 20.06.2017)

Współpracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości), w zakresie działalność naukowo-badawczej w obszarze tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej

Autor raportu dotyczącego funkcjonowania struktur mafijnych i przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, skupionej przy niektórych międzynarodowych koncernach budowlanych lub międzynarodowych kartelach, wyłudzających środki przy inwestycjach związanych z realizacją budowy dróg i autostrad: „Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”

Współautor – lider zespołu realizującego analizy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i strategicznej dla funkcjonowania państwa polskiego (w szczególności w zakresie ochrony portów morskich oraz wybranej infrastruktury energetycznej)

Wykładowca/dydaktyk akademicki na Uczelniach:

1) Uczelnia Nauk Społecznych;

2) Akademia WSB;

Wykładowca/dydaktyk na Kierunkach:

 • Bezpieczeństwo Narodowe;
 • Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Infrastruktury Krytycznej,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Bezpieczeństwo Militarne

Wykładane przedmioty:

1. Prawa Człowieka

2. Nauka o Państwie i Prawie

3. Stosunki i Systemy Polityczne

4. Konwencje i Prawo Wojenne,

5. Międzynarodowe Prawo Humanitarne,

6. Międzynarodowe Prawo Humanitarne i Konfliktów Zbrojnych

7. Organizacje Bezpieczeństwa Międzynarodowego

8. Prawo Konfliktów Zbrojnych

9. Prawne Aspekty Bezpieczeństwa Publicznego

10. Prawo a Bezpieczeństwo Publiczne

11. Konflikty Etniczne i Wyznaniowe Jako Zagrożenie Dla Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego

Członek Konwentu Uczelni Nauk Społecznych – na mocy Zarządzenia J.M. Rektora UNS nr 7/2021

Promotor pomocniczy dla kilku doktorantów na Wydziale Transportu (WSB)

Współautor opracowania naukowego (książki): Analiza Zasad Wypłaty Świadczeń oraz Innych Dodatków Funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego Oddelegowanym Poza SKW”

Ekspert prawny i prelegent „III Forum Prawo dla Rozwoju” – w przedmiocie: „Ochrona Prawna Przedsiębiorców”. Forum stanowi jedno z najważniejszych cyklicznych przedsięwzięć wymiany stanowisk prawniczych środowisk naukowych oraz środowisk politycznych. Prelegentami Forum byli między innymi Ministrowie Sprawiedliwości pięciu krajów UE.  

Członek wieloletnich szkoleń  w zakresie ochrony osobistej systemu Zenith9  

Im prateritum – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Centrali KOWR w Warszawie.   

Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku (Ministrze) Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

Ekspert prawny NSZZ RI „Solidarność”

Wielokrotny Konsultant w: Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Rodziny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów etc

Współautor treści Statutu Akademii Kopernikańskiej (największej naukowej jednostki organizacyjnej w kraju).

Współautor treści dokumentacji wewnątrzzakładowego prawa pracy oraz aktów organizacyjnych Akademii Kopernikańskiej.   

Oficjalne podziękowania – w szczególności:

Redaktor Naczelny Portalu JazdaPrawna.pl Nr Rej. Pr. 2913 (jeden z największych i najbardziej znanych polskich portali branży TSL).

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu były Przewodniczący Samorządu Szkolnego).

Autor i współautor ponad 230 publikacji prawnych (zestawienie jest uzupełniane) dotyczących w szczególności:

 • europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”,
 • elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,
 • europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców,
 • międzynarodowego prawa użytkowania tachografów,
 • prawa przewozowego,
 • prawa mocowania ładunków,
 • prawa przewozu ładunków szybko psujących się,
 • prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych,
 • krajowego i unijnego prawa przewozu osób,
 • międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010,
 • prawa administracyjnego branży TSL,
 • elementów prawa ruchu drogowego
 • prawa pracy w rolnictwie
 • prawa branży wentylacji oraz rekuperacji powietrza
 • podatku akcyzowego w branży tytoniowej.

Autor i współautor ponad 200 interwencji prawnych pro publico bono do instytucji krajowych oraz unijnych:

 • Sejm RP,
 • Ministerstwo Transportu,
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Finansów
 • MPiPS,
 • GIP,
 • PIP,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • GITD,
 • MSZ,
 • Sąd Najwyższy,
 • RPO,
 • NIK, 
 • Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP,
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski.

Z częściowym wykazem interwencji można zapoznać się pod adresem: http://najlepszadroga.pl/category/interwencje-stowarzyszenia/

Autor projektów nowelizacji ustaw i Rozporządzeń:

 • ustawy o transporcie drogowym,
 • ustawy o kierujących pojazdami,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy prawo przewozowe,
 • uregulowania dot. unieruchomienia ładunków,
 • ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenia w sprawie sposobu przewozu ładunków
 • uregulowania dotyczące zasad uzyskania zaświadczenia A-1 dla pracowników „delegowanych” do krajów UE,
 • autor kilkudziesięciu innych projektów nowelizacji ustaw i rozporządzeń z obszarów objętych klauzulami poufności (szczegółowy wykaz dostępny dla wybranych uprawnionych instytucji).

Autor:

Współautor:

Wykładowca: 

   • międzynarodowe prawo wojenne i humanitarne – na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
   • prawo przewozowe na zlecenie OiRP w Krakowie na zajęciach dla aplikantów radcowskich (2015 r.);

   • zamkniętych wykładów dla Inspektorów Transportu Drogowego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji z zakresów elementów prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków w kontekście prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym;

   • sześciu edycji wykładów dla przedstawicieli największych krajowych i międzynarodowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesu załadunków oraz mocowania ładunków. 

Prelegent referatu naukowego na zaproszenie Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych U.J. (05.05.2014r.) w temacie „Czas Pracy Pracowników Mobilnych”.

Prelegent kilkunastu konferencji w zakresie prawa transportowego, a w szczególności transportowego prawa pracy i prawa przewozowego:

Założyciel i współwłaściciel:

   • największej polskiej firmy prawniczej branży TSL: Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

   • kilku spółek specjalizujących się w informatyzacji prawa transportowego oraz implementacji rozwiązań informatycznych i inżynieryjnych w przedsiębiorstwach branży TSL:

   • VTS PROJECT Sp. z o.o. (firma programistyczna przenosząca oprogramowania na grunt oprogramowania komputerowego – nagrodzona przez IBM za jeden z najnowocześniejszych programów komputerowych w UE, służący do wyliczania wynagrodzeń pracowników w wielu krajach UE), 
   • Logistic Technologies Sp. z o.o., (firma prawno-inżynieryjna, specjalizująca się w realizacji unikalnych audytów prawno organizacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, najczęściej największych krajowych i światowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesów przygotowawczych ładunków do załadunku i unieruchomienia ładunku w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Firma realizuje także szkolenia w przedmiotowym zakresie zarówno dla przedstawicieli sektora prywatnego jak i dla państwowych instytucji i organów kontrolnych. Spółka jest właścicielem kilku wzorów przemysłowych autorskich i rewolucyjnych opracowań inżynieryjnych dla branży logistyczno-transportowej w zakresu normatywnego mocowania ładunków np.: unikalnego systemu pasów siatkowych, radykalnie obniżających koszty frachtu i szkodowość w transporcie),
   • Z-9 Sp. z o.o. (spółka specjalizująca się w przygotowaniu agentów ochrony osobistej oraz zabezpieczenia cennych ładunków, strategicznie istotnych obiektów, szkoleń i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa – w ramach systemu Zenith9), 
   • Invent Software s.c. (spółka informatyczna będąca autorem kilkunastu aplikacji informatycznych – nagrodzona na dorocznej gali za innowacyjną aplikację „Wirtualny Audytor”, która w sposób automatyczny dokonuje permanentnej analizy dokumentacji przedsiębiorstw oraz procesów prawnych zachodzących w przedsiębiorstwach, z automatycznym wskazaniem poleceń reakcji dla pracowników przedsiębiorstw. Aplikacja udowodniła, że w perspektywie najbliższych dekad może dojść do całkowitego zaniku aktualnie znanego modelu funkcjonowania kancelarii prawnych na świecie),   
   • Ma&Ma Soft Sp. zo.o.,
   • portal internetowy JazdaPrawna (Nr Rej. Pr. 2913),

Współorganizator protestów:

Sformalizowana działalność społeczna:

 • współzałożyciel dwóch stowarzyszenia „Klub Polskiego Trakera”,
 • współzałożyciel i wice Prezes Stowarzyszenia „Ekologiczny Budynek”,
 • współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”,

Inicjator ruchu społecznego „MY LUDZIE”, którego głównym celem jest propagowanie idei odzyskania suwerenności poszczególnych Ludzi oraz suwerenności państwa polskiego 

Pomysłodawca i twórca programów komputerowych dla branży transportowej:

   • „Wirtualny Audytor”,
   • „Przedstawiciel Zagraniczny”,
   • „Koniczynka”,
   • „VTS – ewidencja czasu pracy”,
   • „VTS – wynagrodzenia”,
   • „Bus Manager”,
   • „Silnik Prawny”,
   • „VTS E-urlopówka”.

’Silnik Prawny’ został doceniony w kategorii „Produkt Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań w branży TSL, wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat lub też mających niebawem tam się pojawić (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_LexTrans242.jpg).

Z kolei IBM Smart Group doceniło innowację rozwiązania VTS PROJECT, który wyróżniony został przez nich jako jeden z czterech najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_VTS-small_white.jpg).

Współautor wzoru przemysłowego oraz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym w zakresie urządzeń do mocowania w transporcie słupów wirowanych (nr wzoru przemysłowego 21558 oraz 21988: http://logistictechnologies.pl/nasze-projekty/. Świadectwa rejestracji dostępne są pod adresem:

Ekspert udzielający od 20 lat dziesiątek wywiadów dla polskich mediów z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego dla:

   • RMF,
   • Radio WNET
   • TV REPUBLIKA
   • TV TRWAM,
   • TVP 1,
   • TVP INFO,
   • Polskie Radio 24,
   • Radio Kraków,
   • Program 1 Polskiego Radia,
   • TVN24,
   • Polsat Biznes,
   • Polsat EXTRA,
   • TVP Kraków,
   • Rzeczpospolita (32 wywiady
   • Dziennik Gazeta Prawna,
   • Gazeta Wyborcza,
   • Polski Traker,
   • Polska Gazeta Transportowa,
   • Truck&Machines,
   • Transport Polski,
   • etransport.pl,
   • forumtransportu.pl,
   • portal-transportowy.pl,
   • gazeta.pl,
   • Tok Fm.pl,
   • Bigchina.pl,
   • Truck.Pl,
   • Biomasa,
   • WarzywaPolowe.pl,
   • Jagodnik.pl.

Absolwent Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia (kod zawodu 242310,242307, z zaświadczeniem o ukończeniu kursu można zapoznać się pod adresem: http://mariuszmiasko.pl/wp-content/uploads/2016/05/002.jpg).

Reprezentant prawny z ramienia NSZZ Solidarność RI w zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych pochodzących spoza Unii Europejskiej:

Wielokrotny uczestnik prac Podkomisji Transportu w Sejmie RP w zakresie nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym oraz wielu innych Podkomisji orz zespołów parlamentarnych.

Niektóre z najważniejszych sukcesów:

 • pomysłodawca i współtwórca najnowszego rodzaju umowy zatrudnieniowej (Umowa o Pomocy Przy Zbiorach), wprowadzonej do polskiego systemu prawnego. Niezwykłość konstrukcji wynika z okoliczności, iż umowa posiadając wszelkie cechy stosunku pracy została sklasyfikowana jako stosunek cywilnoprawny, objęty zryczałtowaną, bardzo niewielkim oskładkowaniem (ZUS i US), dzięki czemu skutkuje: a) niemalże pełną legalizacją kilkuset tysięcy pracowników sezonowych w rolnictwie przy zachowaniu konkurencyjności ekonomicznej rolników (dzięki minimalnemu oskładkowaniu); b) niemalże całkowitą likwidacją szarej strefy w obszarze rolnictwa w zakresie zbiorów owoców; c) ubezpieczeniem pracowników; d) zwiększeniem wpływów do ZUS i US w szacowanym wymiarze około 2 mld zł rocznie,
 • autor dysertacji doktorskiej, która stała się podstawą dla zmiany 20 letniego mylnego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych kierowcom transportu drogowego. W konsekwencji doręczenia dysertacji, Sąd Najwyższym wyemitował uchwałę w poszerzonym składzie siedmiu sędziów, zgodną ze stanowiskiem  zawartym w dysertacji. Skutkowało to wstrzymaniem lawiny procesów (szacowanych na kilkadziesiąt tysięcy postępowań o sumarycznej wartości ok. 2 miliardów zł) przeciwko polskim przedsiębiorstwom transportowym. Zapobiegło to lawinie bankructw polskich przedsiębiorstw transportowych i utrzymaniem statusu lidera transportu w Unii Europejskiej,
 • autor uwzględnionych przez KE poprawek błędów unijnego prawa transportowego (w szczególności zał. nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE),
 • autor pierwszego w Polsce Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tzw. Planu Transportowego dla ZKGKM w Olkuszu (http://www.zkgkm-olkusz.pl/upload/plan%20transportowy%20ZKGKM%20Olkusz.pdf),

 • autor pozytywnie uwzględnionego wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego nowelizacji kluczowej Konwencji Międzynarodowej AETR. Bez obowiązywania przedmiotowej konwencji, polscy przedsiębiorcy nie mogli realizować legalnego transportu drogowego poza obszar UE,

 • autor pozytywnie uwzględnionego wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego nowelizacji innej kluczowej Konwencji Międzynarodowej ATP, Dzięki wdrożeniu przedmiotowej nowelizacji, niemalże cała żywność może być transportowana do polskich sklepów spożywczych w sposób legalny, za zasadach przewidzianych prawem międzynarodowym,

 • autor kilkudziesięciu interwencji, skutkujących zaprzestaniem nakładania na kierowców nielegalnych kar przez GITD „za każdą bramownicę systemu ViaToll” w astronomicznym wymiarze od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy zł. W wyniku szeregu interwencji wskazujących na błędną interwencję Ministerstwa Infrastruktury oraz GITD (dwukrotnie u RPO, NIK, wielokrotnie GITD i Ministerstwie Transportu, w mediach m.in. „Rzeczpospolita”, „Polsat”, „TVN24”, RMF), wycofano się z mylnych interpretacji. Problem miał skalę masową, ponieważ błędnie naliczone kary wymierzono wobec blisko 100 tysięcy kierowców. Interwencja pozwoliła uchronić wiele rodzin przed poważnymi skutkami finansowymi lub wręcz bankructwem,

 • autor kilkudziesięciu interwencji do kluczowych instytucji państwowych, skutkujących zaprzestaniem przez GITD nielegalnego ważenia DMC wagami do ważenia osi. Beneficjentami przedmiotowej interwencji jest kilkadziesiąt tys. polskich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz transportowych, 

 • autor skutecznie rozpatrzonej argumentacji przedstawionej w KPRM oraz Ministerstwie Rozwoju, pozwalającej ochronić około 4 tys. przedsiębiorstw polskiej branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej przed upadłością w wyniku wprowadzenia polskiego porządku prawnego uregulowań, dyskryminujących polskie przedsiębiorstwa,

 • współautor we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej aktualnie w Polsce konstrukcji prawnej emisji  podstawowego dokumentu A-1 odnoszącej się do delegowania przez polskich pracodawców około miliona pracowników rocznie do pracy w krajach UE. 

Ponadto:

Licencjonowany instruktor sportowy sztuk walki (nr 27636/I/S/2008) i sędzia wushu (nr licencji: 10-III-08), były zdobywca I Miejsca w otwartych Mistrzostwach w systemie Choy Lee Fut w walkach i reprezentant Polski CLF w kung fu na PE w 2005 roku.

Posiadacz honorowego tytułu Hun Sin Gwoon Choy Lee Fut Chen Family.

Członek nadzoru Polskiej Federacji KUOSCHU oraz Małopolskiego Okręgowego Związku WUSHU.

Posiadacz licencji i patentu strzeleckiegoLicencja, Nr L-65244/03/2020, Patent strzelecki, orzeczenie Nr: 57415/PAT/03/2019

Instruktor Sportu Strzelectwa Sportowego Nr 02/11/IS/K/2019

Instruktor Technik Linowych (potwierdzone formalnym uprawnieniem)  

Uprawnienie „Prowadzącego Strzelanie” Nr 10179/2019

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej – Zaświadczenie Nr POF-142063

Licencjonowany Detektyw – Licencja Nr 0007163  D-287

Właściciel kanału na YT poświęconego strzelectwu taktycznemu: 13 STRZAŁ (https://www.youtube.com/watch?v=WNZZs6C5Lfo).

Adept wieloletnich szkoleń  zespołu ochronno – szturmowego Zenith9 GSO Z-9 (Zenith9): https://www.youtube.com/watch?v=jOOFQNZlqM4&t=67s

Miłośnik narciarstwa i snowbordu. Właściciel strony internetowej poświęconej recenzjom stoków narciarskich www.gdzienanarty.eu.

Niegdyś członek aeroklubów: Krakowskiego i Śląskiego (sekcja skoków spadochronowych). Amator: windsurfingu, miłośnik samotnych nocnych wędrówek górskich i tenisa ziemnego, pszczelarz.

Miłośnik marki Saab – właściciel kolekcji samochodów tej marki, w której najcenniejszym egzemplarzem jest Saab 93 Deauville (kabriolet) z numerem seryjnym 04 (najniższym w Polsce), z limitowanej wersji 99 sztuk wyprodukowanych w 1999 roku, specjalnie dla upamiętnienia końca drugiego tysiąclecia.

Współautor książki historyczno-biograficznej: Adolf Sokół – jeden z polskich losów” o nr ISBN 978-83-944734-0-2, poświęconej wyjątkowej postaci żołnierza wojny obronnej w 1939 roku, żołnierza AK, BCH, członka WICI, wybitnego społecznika.

Autor opracowania: Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”.

Autor przedmowy do książki: Andrzej Świątkowski Autobiografia Niekontrowersyjna  podsumowującej życie i dorobek naukowy prof. dr hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego jednego z najwybitniejszych polskich i światowej klasy profesorów prawa pracy.