O mnie słów kilka…

REALIZUJĘ „MISSION INPOSSIBLE”

DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW

RÓŻNYCH BRANŻ

Między innymi: prawnik, naukowiec, przedsiębiorca, dziennikarz, wynalazca…

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Autor pracy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Współpracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości), w zakresie działalność naukowo-badawczej z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej.

Autor raportu dotyczącego funkcjonowania struktur mafijnych i przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, skupionej przy niektórych międzynarodowych koncernach budowlanych, realizujących budowę dróg i autostrad: „Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”. 

Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku (Ministrze) Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

Ekspert prawny NSZZ RI „Solidarność”

Wielokrotny Konsultant w: Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Rodziny Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Środowiska. Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów etc

Adresat prawdopodobnie jedynych oficjalnych imiennie wyrażonych podziękowań (w historii polskiego parlamentaryzmu) z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu za wdrożenie do polskiego systemu prawnego nowego rewolucyjnego rodzaju umowy zatrudnieniowej: VIDEO z Sejmu RP (wersja skrócona)VIDEO z Sejmu RP (wersja pełna)  

Redaktor Naczelny Portalu JazdaPrawna.pl Nr Rej. Pr. 2913 (jeden z największych i najbardziej znanych polskich portali branży TSL).

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu były Przewodniczący Samorządu Szkolnego).

Autor i współautor ponad 230 publikacji prawnych (zestawienie jest uzupełniane) dotyczących w szczególności:

 • europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”,
 • elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,
 • europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców,
 • międzynarodowego prawa użytkowania tachografów,
 • prawa przewozowego,
 • prawa mocowania ładunków,
 • prawa przewozu ładunków szybko psujących się,
 • prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych,
 • krajowego i unijnego prawa przewozu osób,
 • międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010,
 • prawa administracyjnego branży TSL,
 • elementów prawa ruchu drogowego
 • prawa pracy w rolnictwie
 • prawa branży wentylacji oraz rekuperacji powietrza
 • podatku akcyzowego w branży tytoniowej.

Autor i współautor ponad 200 interwencji prawnych pro publico bono do instytucji krajowych oraz unijnych:

 • Sejm RP,
 • Ministerstwo Transportu,
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Finansów
 • MPiPS,
 • GIP,
 • PIP,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • GITD,
 • MSZ,
 • Sąd Najwyższy,
 • RPO,
 • NIK, 
 • Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP,
 • Komisja Europejska i Parlament Europejski.

Z częściowym wykazem interwencji można zapoznać się pod adresem: http://najlepszadroga.pl/category/interwencje-stowarzyszenia/

Autor projektów nowelizacji ustaw i Rozporządzeń:

 • ustawy o transporcie drogowym,
 • ustawy o kierujących pojazdami,
 • ustawy o czasie pracy kierowców,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy prawo przewozowe,
 • uregulowania dot. unieruchomienia ładunków,
 • ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenia w sprawie sposobu przewozu ładunków
 • uregulowania dotyczące zasad uzyskania zaświadczenia A-1 dla pracowników „delegowanych” do krajów UE,

Autor:

  • glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń,

  • glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15, wydawnictwa Wolters Kluwer,

  • dwóch audiobooków „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” oraz „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”, rekomendowanych przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,

  • podręcznika (w przygotowaniu do wydania): „Czas pracy pracowników mobilnych. Rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy Rozporządzenia 561/2006 WE”, w którym na sześciuset stronach szczegółowo przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć instytucje występujące w rozporządzeniu 561/2006 WE i umowie AETR na gruncie polskiego Kodeksu Pracy oraz polskiej Ustawy o czasie pracy kierowców,

  • Publikacji naukowej: Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne) w wydawnictwie akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018 r.), 

  •  licznych publikacji na niezależnym forum publicystów www.salon24.pl (http://adminkpv.salon24.pl/562527,blad-msz-i-mt-kancelaria-prawna-viggen-interweniuje-ws-aetr).

Współautor:

Wykładowca: 

   • prawa przewozowego na zlecenie OiRP w Krakowie na zajęciach dla aplikantów radcowskich (2015 r.);

   • zamkniętych wykładów dla Inspektorów Transportu Drogowego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji z zakresów elementów prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków w kontekście prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym;

   • sześciu edycji wykładów dla przedstawicieli największych krajowych i międzynarodowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesu załadunków oraz mocowania ładunków. 

Prelegent kilkunastu konferencji w zakresie prawa transportowego, a w szczególności transportowego prawa pracy i prawa przewozowego:

Założyciel i współwłaściciel:

   • największej polskiej firmy prawniczej branży TSL: Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

   • kilku spółek specjalizujących się w informatyzacji prawa transportowego oraz implementacji rozwiązań informatycznych i inżynieryjnych w przedsiębiorstwach branży TSL:

   • VTS PROJECT Sp. z o.o. (firma programistyczna przenosząca oprogramowania na grunt oprogramowania komputerowego – nagrodzona przez IBM za jeden z najnowocześniejszych programów komputerowych w UE, służący do wyliczania wynagrodzeń pracowników w wielu krajach UE), 
   • Logistic Technologies Sp. z o.o., (firma prawno-inżynieryjna, specjalizująca się w realizacji unikalnych audytów prawno organizacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, najczęściej największych krajowych i światowych koncernów w zakresie organizacji logistyki wewnątrzzakładowej, procesów przygotowawczych ładunków do załadunku i unieruchomienia ładunku w transporcie drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Firma realizuje także szkolenia w przedmiotowym zakresie zarówno dla przedstawicieli sektora prywatnego jak i dla państwowych instytucji i organów kontrolnych. Spółka jest właścicielem kilku wzorów przemysłowych autorskich i rewolucyjnych opracowań inżynieryjnych dla branży logistyczno-transportowej w zakresu normatywnego mocowania ładunków np.: unikalnego systemu pasów siatkowych, radykalnie obniżających koszty frachtu i szkodowość w transporcie),
   • Z-9 Sp. z o.o. (spółka specjalizująca się w przygotowaniu oficerów i agentów ochrony osobistej oraz zabezpieczenia cennych ładunków, strategicznie istotnych obiektów, szkoleń i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa – w ramach systemu Zenith9), 
   • Invent Software s.c. (spółka informatyczna będąca autorem kilkunastu aplikacji informatycznych – nagrodzona na dorocznej gali za innowacyjną aplikację „Wirtualny Audytor”, która w sposób automatyczny dokonuje permanentnej analizy dokumentacji przedsiębiorstw oraz procesów prawnych zachodzących w przedsiębiorstwach, z automatycznym wskazaniem poleceń reakcji dla pracowników przedsiębiorstw. Aplikacja udowodniła, że w perspektywie najbliższych dekad może dojść do całkowitego zaniku aktualnie znanego modelu funkcjonowania kancelarii prawnych na świecie),   
   • Ma&Ma Soft Sp. zo.o.,
   • portal internetowy JazdaPrawna (Nr Rej. Pr. 2913), 
   • współzałożyciel dwóch stowarzyszeń branży TSL SURKSiTD „Najlepsza Droga” oraz „Klub Polskiego Trakera”,
   • wice Prezes Stowarzyszenia „Ekologiczny Budynek”,
   • Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”,

Pomysłodawca i twórca programów komputerowych dla branży transportowej:

   • „Wirtualny Audytor”,
   • „Przedstawiciel Zagraniczny”,
   • „Koniczynka”,
   • „VTS – ewidencja czasu pracy”,
   • „VTS – wynagrodzenia”,
   • „Bus Manager”,
   • „Silnik Prawny”,
   • „VTS E-urlopówka”.

‚Silnik Prawny’ został doceniony w kategorii „Produkt Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań w branży TSL, wdrożonych na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat lub też mających niebawem tam się pojawić (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_LexTrans242.jpg).

Z kolei IBM Smart Group doceniło innowację rozwiązania VTS PROJECT, który wyróżniony został przez nich jako jeden z czterech najbardziej innowacyjnych projektów w Polsce wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku (http://kancelariaprawnaviggen.pl/wp-content/uploads/2015/08/Dyplom_VTS-small_white.jpg).

Współautor wzoru przemysłowego oraz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym w zakresie urządzeń do mocowania w transporcie słupów wirowanych (nr wzoru przemysłowego 21558 oraz 21988: http://logistictechnologies.pl/nasze-projekty/. Świadectwa rejestracji dostępne są pod adresem:

Ekspert udzielający od 17 lat dziesiątek wywiadów dla polskich mediów z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego dla:

   • RMF,
   • Radio WNET
   • TV REPUBLIKA
   • TV TRWAM,
   • TVP 1,
   • TVP INFO,
   • Polskie Radio 24,
   • Radio Kraków,
   • Program 1 Polskiego Radia,
   • TVN24,
   • Polsat Biznes,
   • Polsat EXTRA,
   • TVP Kraków,
   • Rzeczpospolita,
   • Dziennik Gazeta Prawna,
   • Gazeta Wyborcza,
   • Polski Traker,
   • Polska Gazeta Transportowa,
   • Truck&Machines,
   • Transport Polski,
   • etransport.pl,
   • forumtransportu.pl,
   • portal-transportowy.pl,
   • gazeta.pl,
   • Tok Fm.pl,
   • Bigchina.pl,
   • Truck.Pl,
   • Biomasa,
   • WarzywaPolowe.pl,
   • Jagodnik.pl.

Absolwent Certyfikowanego Kursu Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia (kod zawodu 242310,242307, z zaświadczeniem o ukończeniu kursu można zapoznać się pod adresem: http://mariuszmiasko.pl/wp-content/uploads/2016/05/002.jpg).

Reprezentant prawny z ramienia NSZZ Solidarność RI w zakresie implementacji do polskiego systemu prawnego uregulowań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36 UE w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych pochodzących spoza Unii Europejskiej:

Wielokrotny uczestnik prac Podkomisji Transportu w Sejmie RP w zakresie nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym oraz wielu innych Podkomisji orz zespołów parlamentarnych.

Niektóre z najważniejszych sukcesów:

 • pomysłodawca i współtwórca najnowszego rodzaju umowy zatrudnieniowej (Umowa o Pomocy Przy Zbiorach), wprowadzonej do polskiego systemu prawnego. Niezwykłość konstrukcji wynika z okoliczności, iż umowa posiadając wszelkie cechy stosunku pracy została sklasyfikowana jako stosunek cywilnoprawny, objęty zryczałtowaną, bardzo niewielkim oskładkowaniem (ZUS i US), dzięki czemu skutkuje: a) niemalże pełną legalizacją kilkuset tysięcy pracowników sezonowych w rolnictwie przy zachowaniu konkurencyjności ekonomicznej rolników (dzięki minimalnemu oskładkowaniu); b) niemalże całkowitą likwidacją szarej strefy w obszarze rolnictwa w zakresie zbiorów owoców; c) ubezpieczeniem pracowników; d) zwiększeniem wpływów do ZUS i US w szacowanym wymiarze około 2 mld zł rocznie,
 • autor dysertacji doktorskiej, która stała się podstawą dla zmiany 20 letniego mylnego orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie wypłaty ryczałtów noclegowych kierowcom transportu drogowego. W konsekwencji doręczenia dysertacji, Sąd Najwyższym wyemitował uchwałę w poszerzonym składzie siedmiu sędziów, zgodną ze stanowiskiem  zawartym w dysertacji. Skutkowało to wstrzymaniem lawiny procesów (szacowanych na kilkadziesiąt tysięcy postępowań o sumarycznej wartości ok. 2 miliardów zł) przeciwko polskim przedsiębiorstwom transportowym. Zapobiegło to lawinie bankructw polskich przedsiębiorstw transportowych i utrzymaniem statusu lidera transportu w Unii Europejskiej,
 • autor uwzględnionych przez KE poprawek błędów unijnego prawa transportowego (w szczególności zał. nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE),
 • autor pierwszego w Polsce Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tzw. Planu Transportowego dla ZKGKM w Olkuszu (http://www.zkgkm-olkusz.pl/upload/plan%20transportowy%20ZKGKM%20Olkusz.pdf),

 • autor pozytywnie uwzględnionego wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego nowelizacji kluczowej Konwencji Międzynarodowej AETR. Bez obowiązywania przedmiotowej konwencji, polscy przedsiębiorcy nie mogli realizować legalnego transportu drogowego poza obszar UE,

 • autor pozytywnie uwzględnionego wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych skutkujących implementacją do polskiego systemu prawnego nowelizacji innej kluczowej Konwencji Międzynarodowej ATP, Dzięki wdrożeniu przedmiotowej nowelizacji, niemalże cała żywność może być transportowana do polskich sklepów spożywczych w sposób legalny, za zasadach przewidzianych prawem międzynarodowym,

 • autor kilkudziesięciu interwencji, skutkujących zaprzestaniem nakładania na kierowców nielegalnych kar przez GITD „za każdą bramownicę systemu ViaToll” w astronomicznym wymiarze od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy zł. W wyniku szeregu interwencji wskazujących na błędną interwencję Ministerstwa Infrastruktury oraz GITD (dwukrotnie u RPO, NIK, wielokrotnie GITD i Ministerstwie Transportu, w mediach m.in. „Rzeczpospolita”, „Polsat”, „TVN24”, RMF), wycofano się z mylnych interpretacji. Problem miał skalę masową, ponieważ błędnie naliczone kary wymierzono wobec blisko 100 tysięcy kierowców. Interwencja pozwoliła uchronić wiele rodzin przed poważnymi skutkami finansowymi lub wręcz bankructwem,

 • autor kilkudziesięciu interwencji do kluczowych instytucji państwowych, skutkujących zaprzestaniem przez GITD nielegalnego ważenia DMC wagami do ważenia osi. Beneficjentami przedmiotowej interwencji jest kilkadziesiąt tys. polskich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz transportowych, 

 • autor skutecznie rozpatrzonej argumentacji przedstawionej w KPRM oraz Ministerstwie Rozwoju, pozwalającej ochronić około 2 tys przedsiębiorstw polskiej branży wentylacyjnej i rekuperacyjnej przed upadłością w wyniku wprowadzenia polskiego porządku prawnego uregulowań, dyskryminujących polskie przedsiębiorstwa.

Ponadto:

Licencjonowany instruktor sportowy (nr 27636/I/S/2008) i sędzia wushu (nr licencji: 10-III-08), były zdobywca I Miejsca w otwartych Mistrzostwach w systemie Choy Lee Fut w walkach i reprezentant Polski CLF w kung fu na PE w 2005 roku.

Posiadacz honorowego tytułu Hun Sin Gwoon Choy Lee Fut Chen Family.

Członek nadzoru Polskiej Federacji KUOSCHU oraz Małopolskiego Okręgowego Związku WUSHU.

Posiadacz licencji i patentu strzeleckiegoLicencja, Nr L-65244/03/2020, Patent strzelecki, orzeczenie Nr: 57415/PAT/03/2019.

Instruktor Sportu Strzelectwa Sportowego Nr 02/11/IS/K/2019.

Uprawnienie „Prowadzącego Strzelanie” Nr 10179/2019.

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej – Zaświadczenie Nr POF-142063.

Licencjonowany Detektyw Nr 0007163  D-287.

Właściciel kanału na YT poświęconego strzelectwu taktycznemu: 13 STRZAŁ (https://www.youtube.com/channel/UCBPS2up2twlYKa-6JRMZk-Q/videos).

Członek grupy szturmowo ochronnej: GSO Z-9 (Zenith9): https://www.youtube.com/watch?v=LI2K6h4D5c0

Miłośnik narciarstwa i snowbordu. Właściciel strony internetowej poświęconej recenzjom stoków narciarskich www.gdzienanarty.eu.

Niegdyś członek aeroklubów: Krakowskiego i Śląskiego (sekcja skoków spadochronowych). Amator: windsurfingu, miłośnik samotnych nocnych wędrówek górskich i tenisa ziemnego, pszczelarz.

Miłośnik marki Saab – właściciel kolekcji samochodów tej marki, w której najcenniejszym egzemplarzem jest Saab 93 Deauville (kabriolet) z numerem seryjnym 04 (najniższym w Polsce), z limitowanej wersji 99 sztuk wyprodukowanych w 1999 roku, specjalnie dla upamiętnienia końca drugiego tysiąclecia.  

Współautor książki historyczno-biograficznej: Adolf Sokół – jeden z polskich losów” o nr ISBN 978-83-944734-0-2, poświęconej wyjątkowej postaci żołnierza wojny obronnej w 1939 roku, żołnierza AK, BCH, członka WICI, wybitnego społecznika.

Autor opracowania: Analiza metodologii powstawania przestępstw ekonomicznych w sektorze zamówień publicznych na przykładzie inwestycji drogowych i energetycznych”.